Bayibulo ya wanache

Ndano syenu syambone sya mBayibulo. Yalulele.

Chilangano chakalakalala

Mjigale ndano si Mjigale yimabuku yapenta Mjigale yimabuku yapenta Mjigale PDA ayi Mjigale liduswa ayi Mjigale liduswa ayi Read the Bible
1 Apo Mlungu ali apanganyisye yosope
Mjigale ndano si Mjigale yimabuku yapenta Mjigale yimabuku yapenta Mjigale PDA ayi     Ndandililo 1-2
2 Kutanda kwa yisawusyo ya mundu
Mjigale ndano si Mjigale yimabuku yapenta Mjigale yimabuku yapenta Mjigale PDA ayi     Ndandililo 3-6
3 Nowa ni chikumba kumba cha mesi
Mjigale ndano si Mjigale yimabuku yapenta Mjigale yimabuku yapenta Mjigale PDA ayi     Ndandililo 6-10

Chilangano chasambano

Mjigale ndano si Mjigale yimabuku yapenta Mjigale yimabuku yapenta Mjigale PDA ayi Mjigale liduswa ayi Mjigale liduswa ayi Read the Bible
36 Kupagwa kwa Yesu
Mjigale ndano si Mjigale yimabuku yapenta Mjigale yimabuku yapenta Mjigale PDA ayi     Mateyu 1-2, Luka 1-2
54 Chindimba chandanda
Mjigale ndano si Mjigale yimabuku yapenta Mjigale yimabuku yapenta Mjigale PDA ayi     Mateyo 26-28, Luka 22-24, Yohane 13-21
60 Kwinani, musi wakusalala wa Mlungu
Mjigale ndano si Mjigale yimabuku yapenta Mjigale yimabuku yapenta Mjigale PDA ayi     Yohane 14; 2 Akolinto 5; Chiwunukulo 4, 21, 22
Ndano
Ndano
Ndano
Ndano
Ndano
Ndano
Ndano