Bayibulo ya wanache

Ndano syenu syambone sya mBayibulo. Yalulele.

Chilangano chakalakalala

Mjigale ndano si
Mjigale yimabuku yapenta
Mjigale yimabuku yapenta
Mjigale PDA ayi
Mjigale liduswa ayi
Mjigale liduswa ayi
Read the Bible
1 Apo Mlungu ali apanganyisye yosope
2 Kutanda kwa yisawusyo ya mundu
3 Nowa ni chikumba kumba cha mesi
1 Apo Mlungu ali apanganyisye yosope
2 Kutanda kwa yisawusyo ya mundu
3 Nowa ni chikumba kumba cha mesi

Chilangano chasambano

Mjigale ndano si
Mjigale yimabuku yapenta
Mjigale yimabuku yapenta
Mjigale PDA ayi
Mjigale liduswa ayi
Mjigale liduswa ayi
Read the Bible
36 Kupagwa kwa Yesu
60 Kwinani, musi wakusalala wa Mlungu
Ndano
Ndano
Ndano
Ndano

Ndano
Ndano

Ndano

Ndano