Bibeli fun awon omode

Awon Itan ti o feran lati inu Bibeli. Li ofe.

Awon ede miiran