Bibeli fun awon omode

Awon Itan ti o feran lati inu Bibeli. Li ofe.

Majemu lailai

Lo itan yi so Iwe ti awon omode nkun kale so Iwe ti awon omode nkun kale Download Audio File so iwe PDA kale so. Iwe ihinrere pelebe kale so. Iwe ihinrere pelebe kale Watch on Youtube Read the Bible
1 Nigbati Olorun da ohun gbogbo
Lo itan yi so Iwe ti awon omode nkun kale so Iwe ti awon omode nkun kale Download Audio File so iwe PDA kale    
YouTube Video
Genesisi ori kini si ekeji (1-2)
2 Ibere ijiya eniyan
Lo itan yi so Iwe ti awon omode nkun kale so Iwe ti awon omode nkun kale Download Audio File so iwe PDA kale    
YouTube Video
Genesisi ori keta si ori kefa (3-6)
3 Noa ati ikun omi
Lo itan yi so Iwe ti awon omode nkun kale so Iwe ti awon omode nkun kale Download Audio File so iwe PDA kale    
YouTube Video
Genesisi ori kefa si ori kewa (6-10)
5 Olorun dan ife Abrahamu wo
Lo itan yi so Iwe ti awon omode nkun kale so Iwe ti awon omode nkun kale   so iwe PDA kale       Genesisi ori mejilelogun titi de merinlelogun
6 Jakobu: Eletan
Lo itan yi so Iwe ti awon omode nkun kale so Iwe ti awon omode nkun kale   so iwe PDA kale       Genesisi ori karundinlogbon si ori ketalelogbon

Majemu Titun

Lo itan yi so Iwe ti awon omode nkun kale so Iwe ti awon omode nkun kale Download Audio File so iwe PDA kale so. Iwe ihinrere pelebe kale so. Iwe ihinrere pelebe kale Watch on Youtube Read the Bible
36 Ibi Jesu
Lo itan yi so Iwe ti awon omode nkun kale so Iwe ti awon omode nkun kale Download Audio File so iwe PDA kale    
YouTube Video
Iwe Matthew ori kini si ori keji, Luku ori kini si ori keji
37 Okunrin ti oti odo Olorun wa
Lo itan yi so Iwe ti awon omode nkun kale so Iwe ti awon omode nkun kale   so iwe PDA kale       Maku ori kefa, Luku ori ikini ati iketa
54 Ajinde akoko
Lo itan yi so Iwe ti awon omode nkun kale so Iwe ti awon omode nkun kale Download Audio File so iwe PDA kale    
YouTube Video
Iwe Matthew 26-28, Luku 22-24, Johannu 13-21
60 Orun, Ile Olorun didara
Lo itan yi so Iwe ti awon omode nkun kale so Iwe ti awon omode nkun kale Download Audio File so iwe PDA kale    
YouTube Video
Johannu 14; Iwe Korinti keji ori karun; Iwe Ifihan ori 4, 21, 22
Itan
Itan
Itan
Itan
Itan
Itan
Itan
Itan
Itan