Bibiliya kubana

Inkuru ukunda muri Bibiliya. Ubuntu rwose.

Inkuru za Bibiliya

Inkuru zisaba Adobe Umusomyi

Isezerano rya Kera

Kuramo Idosiye Kuramo Ibitabo by Kuramo Ibitabo by Kuramo dosiye Kuramo dosiye Kuramo dosiye Read the Bible
1 Iyo Imana yaremye byose
Kuramo Idosiye           Itangiriro 1-2
2 Intangiriro yumubabaro wumuntu
Kuramo Idosiye           Itangiriro 3-6
3 Nowa n'Umwuzure Ukomeye
Kuramo Idosiye           Itangiriro 6-10

Isezerano Rishya

Kuramo Idosiye Kuramo Ibitabo by Kuramo Ibitabo by Kuramo dosiye Kuramo dosiye Kuramo dosiye Read the Bible
36 Ivuka rya Yesu
Kuramo Idosiye           Matayo 1-2, Luka 1-2
54 Pasika ya mbere
Kuramo Idosiye           Matayo 26-28, Luka 22-24, Yohana 13-21
60 Ijuru, Urugo Rwiza rw'Imana
Kuramo Idosiye           Yohana 14; 2 Abakorinto 5; Ibyahishuwe 4, 21, 22