Zankay wone irkoy tira hana

Tarifi kan ga kanu aran se irkoy tira hana ra. akul yamo no. Aran sibana ba dalla.

Wo cee zankay wone irkoy tira hana

Nongo kan irgo

Winnipeg: gallu dunka samay 750,000 do bindi, bindo longitudo Canada.

Wo hantum irsee

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Wo hantum irsee email

Wo ci irse aran labo da aran wone cina.

Newsletter Sign Up

Receive