Zankay wone irkoy tira hana

Tarifi kan ga kanu aran se irkoy tira hana ra. akul yamo no. Aran sibana ba dalla.

haya kan irgaba

Matiyu 19:14 Amma Yesu ne: 'Wa naŋ zanka kayney ma kaa ay do. Wa s'i ganji, zama woone yaŋ dumi no beene koytara ga bara nd'a'

Zankay Tirana hana tarifay ini te no zankay ma almasifu bai. Labari hana fey zankay maduga bey mayno gati yesu alamasihu sisirey wo do hara: web, sisiri/PDAs, sisiri kitaabu, wo kan yan iferi cine bobora zanka kayney ma kaa ay do.

Zankay wone irkoy tira hana I hima ga fey zanka 1.8millard fo se no indugna kul ra.

Hantum labari tira bon

Receive