Zankay wone irkoy tira hana

Tarifi kan ga kanu aran se irkoy tira hana ra. akul yamo no. Aran sibana ba dalla.

irkoy tira hana tarifey

kal aran ma tarifi tira kul cendi

Alkawali zena

Ma cendi tira kan go sisiro ra
Cendi tira allgulla kitaabu
Cendi tira allgulla kitaabu
Cendi tira da ni sisiro
Cendi tira kaa  hasara
Cendi tira kaa  hasara
Read the Bible
1 Waato Kaŋ Irkoy Goy Hay Kulu
2 Sintin Wadde Bine Hasaraw
3 Nuhu nda Tunfaana Haro