IBhayabheli laBantwana

Izindaba zeBhayibheli eziyimfivilithi yakho. Mahhala

Izindaba zeBhayibheli

Izindaba ezidinga i PDF Reader

I-Testament Elidala

Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Download Audio File Dawuniloda Ifayela ye-PDA Dawuniloda ifayela lemibhalo yeBhayibheli Dawuniloda ifayela lemibhalo yeBhayibheli Watch on Youtube Read the Bible
1 Ngenkathi uNkulunkulu Edala Yonke Into
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Download Audio File Dawuniloda Ifayela ye-PDA    
YouTube Video
Isahluko 1-2
2 Ukuqala Kokudumala Komuntu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Download Audio File Dawuniloda Ifayela ye-PDA    
YouTube Video
Isahluko 3-6
3 UNowa Nozamcolo Wamanzi
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Download Audio File Dawuniloda Ifayela ye-PDA    
YouTube Video
Isahluko 6-10
4 Isithembiso sikaNkulunkulu ku-Abrahama
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Genesis 11-21
5 UNkulunkulu Uvivinya Uthando lika-Abrahama
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Genesis 22-24
6 UJakobe Isigebengu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Genesis 25-33
7 Indoda Eyimfivilithi Iba Isisebenzi
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Genesise 37-39
8 UNkulunkulu Udumisa uJosefa Isisebenzi
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Genesise 39-45
9 Inkosana Yasemfuleni
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Eksodusi 2
10 Inkosana Yobukhosi Iba Umelusi
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Eksodusi 2-5
11 Sala Kahle Faro
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Eksodusi 4-15
12 Iminyaka Eyamashumi Amane
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Eksodusi 15, kuya kuNumeri 14
13 UJoshuwa Uba-umHoli
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       UJoshuwa 1-6
14 USamsoni, Indoda KaNkulunkulu Enamandla
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Abahluleli 13-16
15 Ibutho lika-Gideyoni eLincane
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       AbaHluleli 6-8
16 URuthe: Indaba Yothando
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona             URuthe
17 USamuweli, Inceku-Mfana kaNkulunkulu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona             1 Samuweli 1-7
18 Inkosi Enhle Eyisiwula
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona             1 Samuweli 8-16

I-Testament elisha

Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Download Audio File Dawuniloda Ifayela ye-PDA Dawuniloda ifayela lemibhalo yeBhayibheli Dawuniloda ifayela lemibhalo yeBhayibheli Watch on Youtube Read the Bible
36 Ukuzalwa kukaJesu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Download Audio File Dawuniloda Ifayela ye-PDA    
YouTube Video
Mathewu 1-2, Luka 1-2
37 Inceku kaNkulunkulu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Mark 6; Luke 1, 3
38 UJesu Uhlangabezana Nesikhathi Esinzima
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Matthew 4, Luke 4
39 UJesu Ukhetha Abasizi Abayishumi Nambili
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Matthew 4:18-7:29
40 Izimanga zikaJesu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Mathewu 8-9, Marku 1-2, Marku 4, Luka 4, Luka 8, Johane 2
41 UmHholi WeThempeli Uvakashela UJesu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Johane 2-3, Numeri 21
42 UJesu, uThisha Omkhulu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Mathewu 5-7, Luka 6
43 UMlimi NeMbewu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Mathewu 13
44 Indoda Ecebile, Indoda Empofu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Luka 16
45 Indodana Yolahleko
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Luka 15
46 UmSamariya Omuhle
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Luka 10
47 OweSifazane emThombeni waManzi
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA       Johane 4
48 UJesu Uthulisa Ulwandle Olunomoya Ovunguzayo
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona             Mathewu 8, Mathewu 14, Marku 4, Luka 8
49 Intombazane Eyaphila Kabili
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona             Marku 5, Luka 8
50 UJesu Uphilisa Izimpumputhe
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona             Marku 10, Luka 18, Johane 9
51 UJesu Wondla Abantu Abangu-5000
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona             Johane 6
54 IPhasika Lokuqala
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Download Audio File Dawuniloda Ifayela ye-PDA    
YouTube Video
Mathewu 26-28, Luka 22-24, Johane 13-21
60 Izulu, Ikhaya LikaNkulunkulu Elihle
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Download Audio File Dawuniloda Ifayela ye-PDA    
YouTube Video
Johane 14; 2 Korinte 5; IsAmbulo 4, 21, 22
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba