Baibele ya bana

Dipolelo tsa baibele tse o di ratang . Ga e rekisiwe

ikopanye le ba beibele ya bana

Lefelo la rona

Winnipage: lefatshe le le nang le batho ba ba 750,000 e lebele kwa Canada.

Re kwalele

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1
: 1.204.338.3664

R e romele email

Tsweetswee re bolelele Lefatshe le puo ya gago