baibele para vanana

Sitoria. Sa mahala.

tidimi timuanhane

Nosso propósito

di mueno Caim a to teka mamanga, matanjarina, mikobva, sotse sa há mafuni para a ya ninga Nungungulo

Nungungulo a mahile sotse simaha ngu nitsiku da wu txanu ni dimueno. Nungungulo a katekissa ditsiku da wu txanu ni mambine, a guitako a maha nitsiko do humula ka hukalo wa Eden. Adao ni Eva Mssikati wa kwe, va ti engissa Nungungulo i vatihanha ngu ku zumbisseka ka litsako. Nungungulo i ti mgana wa hombe

Sempre que possível, estas histórias bíblicas devem ser distribuídas gratuitamente para os 1.8 Bilhões de crianças do mundo.

Assine o boletim