Mbimwaatiir aaBaabur

Tibɔr ti chuu aasui saakpen ki nyani Baabur ponni na. Tiwan mɔmɔk duka ye dafir la.

Kigbakpok (ikaal kpok aagbaɳ)

Daanyan Tibɔr Aagbayil
Daanyani penti aagbayil
Daanyani penti aagbayil
daanyan fon aagban
Daanyan ɳigbayil
Daanyan ɳigbayil
Read the Bible
1 Uwumbɔr Aagna Tiwan Mɔmɔk Na
2 Unibɔn Aaponbiin Aapiin Pu Na
3 Noah ni Mwɔm Saakpiin

Kigbapɔn (ikaal pɔɔn aagbaɳ)

Daanyan Tibɔr Aagbayil
Daanyani penti aagbayil
Daanyani penti aagbayil
daanyan fon aagban
Daanyan ɳigbayil
Daanyan ɳigbayil
Read the Bible
36 Yesu Aamaam Aabɔr
54 Yesu Aajan Aafalaa Aajim Ni Waakun Aafikr
60 Paacham Aanaani, Uwumbɔr Aadichal Nyaan Ponni