Mbimwaatiir aaBaabur

Tibɔr ti chuu aasui saakpen ki nyani Baabur ponni na. Tiwan mɔmɔk duka ye dafir la.

Kigbakpok (ikaal kpok aagbaɳ)

Daanyan Tibɔr Aagbayil Daanyani penti aagbayil Daanyani penti aagbayil daanyan fon aagban Daanyan ɳigbayil Daanyan ɳigbayil Read the Bible
1 Uwumbɔr Aagna Tiwan Mɔmɔk Na
Daanyan Tibɔr Aagbayil Daanyani penti aagbayil Daanyani penti aagbayil daanyan fon aagban     Mpiin 1-2
2 Unibɔn Aaponbiin Aapiin Pu Na
Daanyan Tibɔr Aagbayil Daanyani penti aagbayil Daanyani penti aagbayil daanyan fon aagban     Mpiin 3-6
3 Noah ni Mwɔm Saakpiin
Daanyan Tibɔr Aagbayil Daanyani penti aagbayil Daanyani penti aagbayil daanyan fon aagban     Mpiin 6-10

Kigbapɔn (ikaal pɔɔn aagbaɳ)

Daanyan Tibɔr Aagbayil Daanyani penti aagbayil Daanyani penti aagbayil daanyan fon aagban Daanyan ɳigbayil Daanyan ɳigbayil Read the Bible
36 Yesu Aamaam Aabɔr
Daanyan Tibɔr Aagbayil Daanyani penti aagbayil Daanyani penti aagbayil daanyan fon aagban     Matiu 1-2, Luke 1-2
40 Yesu Aajinjiir Aatun
Daanyan Tibɔr Aagbayil Daanyani penti aagbayil Daanyani penti aagbayil daanyan fon aagban     Mtiu 8-9, Mak 1-2, Mak 4, Luke 4, Luke 8, Jɔhn 2
54 Yesu Aajan Aafalaa Aajim Ni Waakun Aafikr
Daanyan Tibɔr Aagbayil Daanyani penti aagbayil Daanyani penti aagbayil daanyan fon aagban     Matiu 26-28, luke 22-24, Jɔnn 13-21
60 Paacham Aanaani, Uwumbɔr Aadichal Nyaan Ponni
Daanyan Tibɔr Aagbayil Daanyani penti aagbayil Daanyani penti aagbayil daanyan fon aagban     Jɔhn 14; 2 Corontia yaab 5; Tibɔkpiirkaan 4, 21, 22
Tibɔr/ Ntiin
Tibɔr/ Ntiin
Tibɔr/ Ntiin
Tibɔr/ Ntiin
Tibɔr/ Ntiin
Tibɔr/ Ntiin
Tibɔr/ Ntiin