Bhaibheri reVana

Nyaya dzaunofarira kubva muBhaibheri. Chaizvoizvo yemahara.

Nhau dzeBhaibheri

Nyaya dzinoda PDF Reader

Testamente Yekare

Dhawunorodha Nhau Faira Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Runhare Faira Dhawunirodha Tract File Dhawunirodha Tract File Read the Bible
1 Mwari Paakasika Zvese
Dhawunorodha Nhau Faira Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Runhare Faira     Genesi 1-2
2 Kutanga Kwekusuwa Kwemunhu
Dhawunorodha Nhau Faira Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Runhare Faira     Genesi 3-6
3 Noa uye Mafashama Makuru
Dhawunorodha Nhau Faira Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Runhare Faira     Genesi 6-10

Testamente Itsva

Dhawunorodha Nhau Faira Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Runhare Faira Dhawunirodha Tract File Dhawunirodha Tract File Read the Bible
36 Kuberekwa kwaJesu
Dhawunorodha Nhau Faira Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Runhare Faira     Mateo 1-2, Ruka 1-2
54 Pasika yekutanga
Dhawunorodha Nhau Faira Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Runhare Faira     Mateo 26-28, Ruka 22-24, Johane 13-21
60 Kudenga, Imba Yakanaka yaMwari
Dhawunorodha Nhau Faira Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Coloring Book File Dhawunirodha Runhare Faira     Johane 14; 2 VaKorinde 5; Zvakazarurwa 4, 21, 22