Kikirut cho tliloch chopo monung

Lokoyeku cho ichomenyi ombo kikirut cho tliloch. Lokoyeku cho ichomenyi ombo kikirut cho tliloch Akurumü, moltonye chi .

Iprchu Kikirut cho tliloch chopo monung

Wolö micha

Winnipeg: a kör nyo karik 750,000 pich akmitoni Longitudinal, Canada.

Ikrwecha palalyan

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Ikirwecha palalyan nyopo yum

Imwoghwecha kor nyo ingunonenyi ngo kutit nyo ingololenyi.

Newsletter Sign Up