बालबालिकाको बाइबल

बाइबलबाट तपाईंको मनपर्ने कथाहरू।. बिल्कुल निःशुल्क।.

पुरानो नियम

कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् Read the Bible
1 जब भगवानले सबै थोक बनाउनुभयो
कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्     उत्पत्ति 1-2
2 मानिसको दुःखको सुरुवात
कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्     उत्पत्ति ३-६
3 नूह र ठूलो जलप्रलय
कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्     उत्पत्ति ६-१०

नयाँ नियम

कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् Read the Bible
36 येशुको जन्म
कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्     मत्ती १-२, लुका १-२
40 येशूका चमत्कारहरू
कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्     मत्ती ८-९, मर्कूस १-२, मर्कूस ४, लुका ४, लुका ८, यूहन्ना २
54 पहिलो इस्टर
कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्     मत्ती 26-28, लूका 22-24, यूहन्ना 13-21
60 स्वर्ग, भगवानको सुन्दर घर
कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् कलरिङ बुक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्     यूहन्ना १४; २ कोरिन्थी ५; प्रकाश 4, 21, 22
कथा
कथा
कथा
कथा
कथा
कथा
कथा