Mmɔfra Twerɛ Kronkron

W’ayɛsɛm a wopɛ pa ara wɔ Twerɛ Kronkron mu. Ɛyɛ kwa a wontua hwee.

Twerɛ Kronkron Ayɛsɛm

Ayɛsɛm no hia PDF Reader

Apam Dada

Twe Ayɛsɛm No
Twe Nwoma a Yɛde Ahosuo Ahodoɔ Ayɛ no
Twe Nwoma a Yɛde Ahosuo Ahodoɔ Ayɛ no
Twe Fon Faale
Twe Atwerɛsɛm Faale
Twe Atwerɛsɛm Faale
Read the Bible
1 Berɛ a Onyankopɔn Bɔɔ Adeɛ Nyinaa no
2 Ɔdasani Awerɛhoɔ Ahyɛaseɛ
3 Noa ne Nsuyire Kɛseɛ no
4 Onyankopɔn Bɔ a Ɔde hyɛɛ Abraham
5 Onyankopɔn Sɔ Abraham Dɔ Hwɛ
6 Yakob Daadaafoɔ no
7 Ͻba a Wɔdɔ no no Bɛdane Akoa
8 Onyankopɔn maa Yosef a Ͻyɛ Akoa no so
9 Ɔheneba a Ɔfiri Tadeɛ no ho
10 Ͻheneba no Bɛyɛ Odwanhwɛfoɔ
11 Farao, Yɛne wo Redi Nkra
12 Mfirinhyia Aduanan
13 Joshua Bɛdi wɔn Anim
14 Samson, Onyankopɔn Akoa Ahoɔdenfoɔ
15 Gideon Asraafodɔm Kumaa no
16 Rut: Ͻdɔ ho Abasɛm
17 Samuel, Onyankopɔn Aberanteɛ-Somfo
18 Ɔhene Ɔhoɔfɛfoɔ Gyimifoɔ bi
19 Dawid Abarimaa Odwanhwɛfoɔ no
20 Dawid Ɔhene no (Ɔfa 1)
21 Dawid Ɔhene no (Ɔfa 2)
22 Ɔhene Nyansafoɔ Solomon
23 Ahemfo Papa, Ahemfo Bɔne
24 Barima a ɔyɛ Ogya
25 Elisha, Ɔbarima a Ɔyɛ Anwanwadeɛ
26 Yona ne apataa kɛseɛ no
27 Yesaia hunu daakye
28 Yeremia, Ɔbarima a ɔte nisuo
29 Hesekiel: Anisoadehununi
30 Ɔhemmaa Hoɔfɛfoɔ Ester
31 Ɔko mu akoa Daniel
32 Daniel ne Daeɛ Huuhuuhu no
33 Mmarima a Wɔrenkoto no
34 Daniel ne Agyata Amena no
35 Nehemia Fasuo Kokroko no

Apam Foforɔ

Twe Ayɛsɛm No
Twe Nwoma a Yɛde Ahosuo Ahodoɔ Ayɛ no
Twe Nwoma a Yɛde Ahosuo Ahodoɔ Ayɛ no
Twe Fon Faale
Twe Atwerɛsɛm Faale
Twe Atwerɛsɛm Faale
Read the Bible
37 Onyankopɔn Nkyɛn Somafoɔ
38 Berɛ a Ɛmu Yɛ den ma Yesu
39 Yesu Paw Aboafoɔ Dummienu
41 Hyiadan mu Kannifoɔ bi Bɛsraa Yesu
42 Yesu a Ɔyɛ Ɔkyerɛkyerɛni Kɛseɛ
43 Okuani no ne Aba no
44 Osika, Ohiani
45 Ɔba Desɛefoɔ no
46 Samariani Papa no
47 Ɔbaa a Ɔwɔ Subura no ho no
48 Yesu maa Ɔpo Asorɔkye Yɛɛ Dinn
49 Abaayewa Ɔtenaa Nkwa mu Mprenu
50 Yesu Sa Onifrani Yareɛ
51 Yesu Ma Nkurɔfoɔ 5000 Aduane
52 Yesu ne Lazarus
53 Yesu ne Sakeo
54 Yesu Amanehunu Da A Ɛdi Kan
55 Asɔre no Ahyɛaseɛ
56 Asɔre no hyia Ɔhaw
57 Petro ne Tumi a ɛwɔ Mpaebɔ mu
58 Firi Ɔtaafoɔ bɛyɛ Ɔsɛnkafoɔ
59 Paulo akwantuo anwanwasoɔ
Ayɛsɛm
Ayɛsɛm
Ayɛsɛm
Ayɛsɛm

Ayɛsɛm
Ayɛsɛm

Ayɛsɛm

Ayɛsɛm