गुबुन रावपॊर

बाइबेलाव थानाय नॊं मॊजां मॊनग्रा चल’पॊर पूरा पुरियै बेसेन नाङै

जॊंनि थांकि।

माथाय-१३:१४ आव जिसुआ बुंदॊंमॊन, “उन्दै-गथ’पॊरकौ आंनियाव पैहॊदॊ, आरॊ बिसॊर्कौ दा-हॊबथा, मानॊना, सॊरगॊआ बिसॊरबादिनि थाकायसॊ”'

गथ’पॊरनि थाकाय बाइबेलआ, मेलुकना वेब-साइट, रायलायग्रा कलथा, पि.डि.एस् कौ लापानानै, सासॊ गथ’आ राय्लायग्रा मॊनप्रॊम-रावआव, बिजाबपॊर बेदेवसारनाय बाइबेलनि चल’पॊर आरॊ बेपॊरजॊं लॊब्-वा थानाय गुबुन मह’रनि बॊसातपॊर आरॊ पॊसाव-बिलाइपॊर कौ रान-बायनायनि गेजेरजॊं , जिसु-क्रिस्थ’कौ गथ’पॊरनॊ मेथिथार हॊनॊसॊ गसंनाने दङ’

बेपॊर बाइबेल चल’प्रा, मुलुकनि १.५ बिलिय’न गथ’पॊरनॊ, हाँआय जायगाप्राव, बेसेन नाङआजासे रानबायनानै हॊजानॊ गॊनांथार।

कौरां-बिलायाव सहि-हॊनाय बिन्दॊआव।

Receive

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

बे वेबसाइट्आव थानाय गासै मुवा बिलायप्रा मुनापा गैयै बाहाय नांगौनि-बेसेन नाङैपॊरजॊब | आरॊ बेपॊरकौ 2006 - 2023 नि बिलाइ- मॊनथायकौ हमथा नायनि बागैनॊ गथ’पॊरनि बाइबेल सॊ