Littafi abi nya

Anabagyi amanayi n Littafi. Vinya Chauta nu.

Eyi manufa

Matt 19: 14 Yesu was gna,'Fye fa sho naiye ba be Ma ba fye to nya ba ya m. Adeye pya, ba zhin Shekwoyi be-mi nya nu'.'

Littafi abi nya: ChilfYesuren lo kwa wu abi ba kpe Yesu Kristi ye na anyaka takaida nna gna gbo-gbo nyi bedo anyi vinya jeje luko n nayi World Wide Web,Waya/PDAs/ anyaka akala atakaiida, n obyeyi n obi ba da.

Alittafi anabagyi ye nya aba gna ba nya ga abi ngye 1.8 billion n na anyi aba na ba mi.

Anabagyi yanka BwaTu

Receive