qulich maxxaafi oosete

atee harango gamachchisaxxi qulichchi maxxaafixxi xingo. haranga tolaken/haranga hira affexxebaan.

qulinchchin maxxaafixxi xizgo

addooble nababa hasaxxi xingo

dulate kako

xingotixxa fayyika download assa Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Bilbilinxxa fayyile download ass Harumaxxe borroxxa fayyile download ass Harumaxxe borroxxa fayyile download ass Read the Bible
1 Magen duuchchin gechcho dadaawwoda
xingotixxa fayyika download assa Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Bilbilinxxa fayyile download ass     Dadati maxxafa 1-2
2 Ke’ito manjinxxe aareka
xingotixxa fayyika download assa Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Bilbilinxxa fayyile download ass     Dadati maxxaafa 3-6
3 Nohinna lumoka lola’a
xingotixxa fayyika download assa Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Bilbilinxxa fayyile download ass     Dadati maxxafa 6-10

haaroxxi kako

xingotixxa fayyika download assa Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Bilbilinxxa fayyile download ass Harumaxxe borroxxa fayyile download ass Harumaxxe borroxxa fayyile download ass Read the Bible
36 Yessusixxa ilenshsha
xingotixxa fayyika download assa Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Bilbilinxxa fayyile download ass     Maatosi 1-2, Luqaasi 1-2
40 Iyesusika Manbe’a
xingotixxa fayyika download assa Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Bilbilinxxa fayyile download ass     Matiwosi 8-9, Mariqosi 1-2, Mariqosi 4, Luqasi 4, Luqasi 8, Yohanisi 2
54 Edibarika faasika
xingotixxa fayyika download assa Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Bilbilinxxa fayyile download ass     Maatosi 26-28, Luqaasi 22-24, Yohaanisi 13-21
60 Iima, magenika danchcha mine
xingotixxa fayyika download assa Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass Bilbilinxxa fayyile download ass     Yohaanis 14; 2 Qorontoosi 5; Ra’I 4, 21, 22