꤂꤂꤯ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤬꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤕꤢ꤬ꤡꤟꤢꤧ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤬꤭꤯

꤂꤃꤯ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤬꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤞꤢꤧꤜꤛꤢ꤬ ꤜꤣ꤯. ꤂꤄꤯ ꤢ꤬ꤡꤢꤪ ꤢ꤬ꤒꤢꤩ꤬ ꤜꤣ꤯.

꤂꤁꤯ ꤜꤢ꤬꤭ꤍꤟꤥ ꤘꤣ ꤢ꤬ ꤚꤣ꤬ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬꤯

꤅꤯ ꤘꤛꤢꤩꤞ꤬ꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤕꤢ꤬ꤡꤟꤢꤧꤔꤢ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤬꤭ꤏꤢꤧ꤬꤭꤯

꤆꤯ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢ꤬꤭ꤜꤢꤩꤋꤢ꤬꤭ꤙꤛꤢ꤬꤯

꤇꤯ ꤠꤟꤤ꤬꤭ꤠꤤ꤬ꤔꤤ꤬ꤕꤤ꤬, ꤠꤟꤤ꤬ ꤒꤣ꤬ꤠꤟꤤ꤬꤭ꤘꤣ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤥ꤬ ꤇꤅꤀,꤀꤀꤀ ꤢ꤬ꤥ꤬ꤘꤣ ꤊꤟꤢꤩ ꤊꤢ꤬ꤔꤢꤩ꤬ꤘꤢ꤬ ꤢ꤬ꤊꤜꤛꤢ꤬꤭ꤗꤟꤢꤩ꤬꤭ꤊꤢꤨ꤭꤯.

꤈꤯ ꤚꤢ꤬꤭ ꤡꤛꤣ ꤕꤟꤢꤩꤕꤟꤢꤧ꤬꤯

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

꤁꤀꤯ ꤞꤢꤨ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤢꤤꤗꤟꤢꤩ꤯

꤁꤁꤯ ꤋꤛꤢꤞꤢꤧꤘꤥ꤬꤭ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤓꤛꤢꤩ꤭ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤜꤢ꤬꤭ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤍꤟꤥ꤯.

Newsletter Sign Up