Alketab angguy na’ kana’

Ta – careta se bagus dhari Alketab. Ta’ usah bajer.

Sa – basa se laenna