Bible for Children

Nahãkki Khwãidagi Pãmjaba Bible Wãrishing. Mamal Loudaba.

Ariba Wãlepnaba

Wãri Chingthou
Machu Nãiba Lãirik Chingthou
Machu Nãiba Lãirik Chingthou
Download Audio File
Phone yãoba chena Chingthou
Lairi Macha Chingthou
Lairi Macha Chingthou
Read the Bible
1 ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯅ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯦꯝꯈꯤ
2 ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ
3 ꯅꯣꯋꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ

Anouba Wãlepnaba

Wãri Chingthou
Machu Nãiba Lãirik Chingthou
Machu Nãiba Lãirik Chingthou
Download Audio File
Phone yãoba chena Chingthou
Lairi Macha Chingthou
Lairi Macha Chingthou
Read the Bible
54 ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯁ꯭ꯇꯔ (ꯖꯤꯁꯨ ꯍꯤꯡꯒꯠꯄ)
60 ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯔꯕ ꯌꯨꯝ, ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟ
Wãri
Wãri
Wãri
Wãri
Wãri
Wãri

Wãri
Wãri