Bible for Children

Nahãkki Khwãidagi Pãmjaba Bible Wãrishing. Mamal Loudaba.

Ariba Wãlepnaba

Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Download Audio File Phone yãoba chena Chingthou Lairi Macha Chingthou Lairi Macha Chingthou Read the Bible
1 ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯅ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯦꯝꯈꯤ
Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Download Audio File Phone yãoba chena Chingthou   Lairi Macha Chingthou ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯟ 1-2
2 ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ
Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Download Audio File Phone yãoba chena Chingthou   Lairi Macha Chingthou ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯟ 3 - 6
3 ꯅꯣꯋꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ
Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Download Audio File Phone yãoba chena Chingthou   Lairi Macha Chingthou ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯟ 6 - 10

Anouba Wãlepnaba

Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Download Audio File Phone yãoba chena Chingthou Lairi Macha Chingthou Lairi Macha Chingthou Read the Bible
36 ꯖꯤꯁꯨ ꯄꯣꯛꯄ
Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Download Audio File Phone yãoba chena Chingthou   Lairi Macha Chingthou ꯃꯠꯊꯤ 1-2, ꯂꯨꯛ 1-2
54 ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯁ꯭ꯇꯔ (ꯖꯤꯁꯨ ꯍꯤꯡꯒꯠꯄ)
Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Download Audio File Phone yãoba chena Chingthou   Lairi Macha Chingthou ꯃꯠꯊꯤ 26-28, ꯂꯨꯛ 22-24, ꯖꯣꯍꯥꯟ 13-21
60 ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯔꯕ ꯌꯨꯝ, ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟ
Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Download Audio File Phone yãoba chena Chingthou   Lairi Macha Chingthou ꯖꯣꯍꯥꯟ 14; 2 ꯀꯣꯔꯤꯟꯊꯤꯌ 5; ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕ 4, 21, 22
Wãri
Wãri
Wãri
Wãri
Wãri
Wãri
Wãri
Wãri