चोरां (बालको) ओले बाइबल ।

तमारी खास वारता बाइबल मा थी । एक दम फ्ररी ।

पुराणु नियम

वारता नी फाइल डाउनलोड करो डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो पीडिए फाइल ने डाउनलोड करो परचां नी फाइल डाउनलोड करो परचां नी फाइल Read the Bible
1 जब परमेशवरे सब कुस बणावीयु
वारता नी फाइल डाउनलोड करो डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो पीडिए फाइल ने   डाउनलोड करो परचां नी फाइल उत्पत्ती 1–2
2 आदमी नी दुक नी शुरूआत
वारता नी फाइल डाउनलोड करो डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो पीडिए फाइल ने   डाउनलोड करो परचां नी फाइल उत्पत्ती 3-6
3 नूह ओर मोटौ जल एकाकार (पुर)
वारता नी फाइल डाउनलोड करो डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो पीडिए फाइल ने   डाउनलोड करो परचां नी फाइल उत्पत्ति 6–10
4 अब्राहम ऊ परमेश्वर रो वायदो
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           उत्पत्ति 11-21
5 परमेश्वर अब्राहम रे प्रेम री परीक्षा लेवे
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           उत्पत्ति 22-24
6 याकूब धोखा देवे वाला
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           उत्पत्ति 25-33
7 एक पसंदीदा बेटा गुलाम बन जावे
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           उत्पत्ति 37, उत्पत्ति 39
8 परमेश्वर गुलाम यूसुफ रो सम्मान करे
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           उत्पत्ति 39-45
9 नदी सु राजकुमार
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           निर्गमन 2
10 राजकुमार एक चरवाहा बण गिया
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           निर्गमन 2-5
11 अलविदा फिरौन!
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           निर्गमन 4-15
12 चालीस साल
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           निर्गमन 15 से गिनती 14
13 यहोशू ने कार्यभार संभाला
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           यहोशू 1-6
14 सैमसन, परमेश्वर रो मजबूत आदमी
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           न्यायियो 13-16
15 गिदोन री छोटी सेना
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           न्यायियो 6-8
16 रूत: एक प्रेम कहानी
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           रूत
17 शमूएल, परमेश्वर रो छोरों-सेवक
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           1 शमूएल 1-7
18 सुंदर मूर्ख राजा
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           1 शमूएल 8-16
19 दाऊद गड़रिया
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           1 शमूएळ 16-20
20 दाऊद राजा (भाग 1)
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           1 शमूएळ 24-31, 2 शमूएळ 1-2
21 दाऊद राजा (भाग 2)
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           2 शमूएळ 1-12
22 बुद्धिमाण राजो सुलेमाण
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           1 राजो 1-12
23 आच्छों राजो, बुरा राजो
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           2 इतिहास 33-36
24 आग रो आदमी
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           1 राजो 17-19, 2 राजो 2
25 एलीशा, चमत्कारी आदमी
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           2 राजा 2-13
26 योना भले मोटी मछरी
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           योना
27 यशायाह भविष्य देखतो व्है
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           यशायाह 1, 6, 7, 9, 53
28 यिर्मयाह, आंसू रो आदमी
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           यिर्मयाह
29 यहेजकेल: दर्शण रो मिनक
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           यहेजकेल
30 सुंदर राणी एस्तेर
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           एस्तेर
31 दानिय्येल कैदी
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           दानिय्येल 1-2
32 दानिय्येलभले रहस्य रो सपना
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           दानिय्येल 2
33 आदमी जको हार नी मानी
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           दानिय्येल 3
34 दानिय्येल भले शेर री खोह
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           दानिय्येल 6
35 नहेमायाह री महान दीवार
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           नहेमायाह

नवु नियम

वारता नी फाइल डाउनलोड करो डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो पीडिए फाइल ने डाउनलोड करो परचां नी फाइल डाउनलोड करो परचां नी फाइल Read the Bible
36 यीशु नु जन्म
वारता नी फाइल डाउनलोड करो डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो पीडिए फाइल ने   डाउनलोड करो परचां नी फाइल मत्ती 1-2 र लुका 1-2
37 परमेश्वर रे धकिनु भेजियोड़ो एक आदमी
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           मरकुस 6, लूका 1, 3
38 यीशु खातिर एक भयानक समय
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           मत्ती 4, लूका 4
39 यीशु ने बारह सहायकों को चुना
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           मत्ती 4-7, मरकुस 1, लूका 6
40 यीशु रे चमत्कार के बारे माय
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           मत्ती 8-9, मरकुस 1-2, मरकुस 4, लूका 4, लूका 8, यूहन्ना 2
41 एक मंदिर रो नेतो यीशु ऊ भेंट करे
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           यूहन्ना 2-3, गिनती 21
42 यीशु महान गुरु
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           मत्ती 5-7, लूका 6
43 किसान भले बीज
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           मत्ती 13
44 अमीर आदमी, गरीब आदमी
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           लूका 16
45 उड़ाऊ बेटो
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           लूका 15
46 अच्छी चोखी सामरी
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           लूका 10
47 कुआँ पर मौजूद औरत
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           यूहन्ना 4
48 यीशु तूफानी समुंदर को शांत कर दीयो
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           मत्ती 8, मत्ती 14, मरकुस 4, लूका 8
49 दो भला जीविती रेवने वाली छोरी
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           मरकुस 5, लूका 8
50 यीशु ने अंधे को चंगा किया
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           मरकुस 10, लूका 18, यूहन्ना 9
51 यीशु 5000 लोग रो पेट भरे
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           यूहन्ना 6
52 यीशु और लाजर
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           यूहन्ना 11
53 यीशु भले जकरयाह
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           लूका 19
54 यीशु मरीया फसी फासा जीवता थाये
वारता नी फाइल डाउनलोड करो डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो पीडिए फाइल ने   डाउनलोड करो परचां नी फाइल मत्ती 26-28, लुका 22-24, यूहन्ना 13-21
55 चर्च रे जन्म भइळ
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           प्रेरितों रे काम 1-4
56 चर्च री मुसीबत सु भेंट होला
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           प्रेरितों रे काम 5-7
57 पतरस भळे प्रार्थना रे शक्ति
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           प्रेरितों रे काम 9-12
58 सतावे वालो सु प्रचारक तक
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           प्रेरितों रे काम 8-9
59 पौलुस के अद्भुत सफर
वारता नी फाइल डाउनलोड करो           प्रेरितों के काम 16, 27, 28
60 स्वर्ग, परमेशवर नु हाउ केर
वारता नी फाइल डाउनलोड करो डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो चित्र वाली किताब नी फाइल डाउनलोड करो पीडिए फाइल ने   डाउनलोड करो परचां नी फाइल युहन्ना 14, 2 कुरिन्थयो 5, प्रकाशितवाक्य 4, 21, 22
वारता
वारता
वारता
वारता
वारता
वारता
वारता