Iuku ria Murungu

Turugono turia weendete muno kuuma kiri iuku ria Murungu. Niriaotheri buuru.

Teetheria iuku ria Murungu ria twaana