Tohi Tapu ma’ae Fanaú

Ko e ngaahi talanoa mei he Tohi Tapú ‘oku ke manako ai. ‘Oku ta’e totongi.

Fetu’utaki ki he Tohi Tapu ma’ae Fanaú

Ko ‘emau Nofo’angá

Uinipeki: ko ha kolo ‘o e toko 750,000 ‘oku tu’u ‘i he loto-mālie faka-longitute ‘o Kānatá.

Tohi Mai

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

‘I-meili Mai

Kātaki ‘o tala mai ho’o fonuá mo ho’o lea faka-fonuá.

Newsletter Sign Up