Bihi Naawuni Kundi

A Baabuli ni lahibal’ gahinda. Din kuli nyɛ yoli

Baabuli Kurili

Danloodimi lahibali faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi foon faali Danloodimi gbambila faali Danloodimi gbambila faali Read the Bible
1 Naawuni ni daa nam binshɛɣu kam naai
Danloodimi lahibali faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi foon faali   Danloodimi gbambila faali Piligu 1-2
2 Ninsala suhugarigu piligu
Danloodimi lahibali faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi foon faali   Danloodimi gbambila faali Piligu 3-6
3 Nuhu mini Kokpiɛɣu
Danloodimi lahibali faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi foon faali   Danloodimi gbambila faali Piligu 6 - 10

Baabuli Palli

Danloodimi lahibali faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi foon faali Danloodimi gbambila faali Danloodimi gbambila faali Read the Bible
36 Yisa dɔɣim
Danloodimi lahibali faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi foon faali   Danloodimi gbambila faali Matiu 1-2, Luk 1-2
54 Tuuli Yaɣigari Chuɣu
Danloodimi lahibali faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi foon faali   Danloodimi gbambila faali Matiu 26 – 28, Luk 22 – 24, Jɔn 13-21
60 Alizanda, Naawuni yil’ viɛlli
Danloodimi lahibali faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi bukunima ŋan anfooninima yɛn peenti faali Danloodimi foon faali   Danloodimi gbambila faali Jɔn 14; 2 Kɔrintinima 5; Kahigibu 4, 21, 22