Bushishee yaafeet koricoo

yaafeet koricooche itti shunnaabeeti shemmeeshoo. Gijjoo qochiyaano.

Yaafeeti koricee shemmeesheena’o

PDF shemmiibeeton qaawiibeet shemmeesheena’o

Geene kiidaano

shemmeeshoo kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit kekoo kicoon kemebit worqate kicoon kemebit worqate kicoon kemebit Read the Bible
1 Yeer ubbe mooyon bi halliyooba
shemmeeshoo kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit kekoo kicoon kemebit     Oorite Zefixreto 1-2
2 Ashi ayinee koto
shemmeeshoo kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit kekoo kicoon kemebit     Ooriite Zefixreto 3-6
3 Noohina gonde aacona
shemmeeshoo kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit kekoo kicoon kemebit     Oorite Zefixreto 6-10

Andire kiidaano

shemmeeshoo kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit kekoo kicoon kemebit worqate kicoon kemebit worqate kicoon kemebit Read the Bible
36 Yesuusuchi shiijjo
shemmeeshoo kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit kekoo kicoon kemebit     Maatiyoos Wongeelo 1-2, Luqaasi Wongeelo 1-2
40 Yesuusichi taamiro
shemmeeshoo kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit kekoo kicoon kemebit     Maatiyoosi 8-9, Maarqoosi 1-2, Luqaasi 4, Luqaasi 8, Yohaannisi 2
54 Batti batti timo
shemmeeshoo kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit kekoo kicoon kemebit     Maatiyoosi Wongeelo 26-28, Luqaas Wongeelo 22-24, Yohaannis Wongeelo 13-21
60 Shimaayo, Yeerichi gaawe kexo
shemmeeshoo kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit qaxerech koricee kicoon kemebit kekoo kicoon kemebit     Yohannis Wongeelo 14; 2 qorontos 5; Yohannis Gumo 4, 2, 22