પોસાહને માટે બાઇબલ

બાઇબલ માંતલે આપલે પ્રિય વાર્તા. એકદમ મફતમાં .

આમના ઉદેશ્ય

માથ્થી ૧૯:૧૪ ઈસુ સાંગ, બારીકલે પોસા સાહલા માને પાસીં યેંવદેં, તેહાલા અટકવા નોકો, તેહને જીસાં આકાશના રાજ્ય આહા.

ઈસુ દેવલા પોસાં જાનત તેને માટે પોસાહની બાઇબલ સચિત્ર વિવરણ હારી બાઇબલને વાર્તા લી હન તેને અનુસંધાનમાં અલગ અલગ રીતે મીડિયા, જગત ને વેબસાઈટ, મોબાઈલ/પી.ડી.એસ, કલરમાં ચોપડાં અન પત્રિકા ના છાપકામ અન અલગ અલગ ભાષામાં પોસાં ઈસાં બનવેલ આહાત.

. યે બાઇબલને વાર્તા ૧.૮ બિલિયન જગતને પોસાહલા જઠ સુધી બની સક તઠ સુધી વહેંચુલા માટે.

સમાચાર પત્ર માટે સાઈન-અપ કરા