I Bayibuli iye Babaana

Tsingano tsyoowo tsyeesi ukana naabi khukhwaama mu Bayibuli. Bili bya Busa ilala.

Tsiinimi tsitsiindi

Waanayo Buuyeeti lwe Bayibuli iye Babaana