I Bayibuli iye Babaana

Tsingano tsyoowo tsyeesi ukana naabi khukhwaama mu Bayibuli. Bili bya Busa ilala.

Tsiinimi tsitsiindi

Shiitsilililwa sheefwe

Matayo 9.14, Yesu waaloma ari, “Ni mulekhe babaana bafwiiti beets isiindi, muryo mukhabekaanisa ta, lwekhuuba babaafwaana bari, buyiinga bwe Mwikulu buli bubwaabwe.'

I Bayibuli iye Babaana, iliwo lwe khuukana khuumanyisa Kristo isi Babaana baakyeekhe khuubirira mu khusalanisa tsinga tsye Bayibuli tsye bifwaananyi bibyookesanisa, ni biitabo bibiindi bibiifwaananakho biryo, bibiinyala byaarusibwa mu saambo tsitsiikhali ndweela ta, ni bye Mbuliilisana, nga waareerekho ni webusaiti iye shibala shoosi, ni Tsisimu/PDA, ni neebyo bibiirura nga biirone khu bupapula ni mu bitabo bibiiwashibwa tsiraangi, mu buli luulimi lweesi umwaana yeesi anyala waakanikha.

Tsiingano tsye Bayibuli tsino tsili ni khuukabibwa busa isi babaana baboola kamakiingwe 1.8 mu shibala shoosi

Isi ubiikula nio woola khu Newsletter yino