ကလေးများအတွက်သမ္မာကျမ်းစာ

သမ္မာကျမ်းစာမှသင်အကြိုက်ဆုံးပုံပြင်များ လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာပုံပြင်များ

ပုံပြင်များသည် ဓမ္မဟောင လိုအပ်သည်

ဓမ္မဟောင်းကျမ်း

ဇာတ်လမ်းဖိုင်ကို လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒေါင်းပါ ဝေစာ ကို ားကိုသင့်ဖုန လုပ်ပါ ဝေစာ ကို ားကိုသင့်ဖုန လုပ်ပါ Read the Bible
1 ဘုရားသခင်သည်အရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းသောအခါ
ဇာတ်လမ်းဖိုင်ကို လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒေါင်းပါ     ကမ္ဘာ ဦး ၁-၂
2 လူသား၏ဝမ်းနည်းခြင်း၏အစ
ဇာတ်လမ်းဖိုင်ကို လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒေါင်းပါ     ကမ္ဘာ ဦး ၃-၆
3 နောဧနှင့်ရေလွှမ်းမိုးဘေး
ဇာတ်လမ်းဖိုင်ကို လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒေါင်းပါ     ကမ္ဘာ ဦး ၆-၁၀

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

ဇာတ်လမ်းဖိုင်ကို လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒေါင်းပါ ဝေစာ ကို ားကိုသင့်ဖုန လုပ်ပါ ဝေစာ ကို ားကိုသင့်ဖုန လုပ်ပါ Read the Bible
36 ယေရှုမွေးဖွားခြင်း
ဇာတ်လမ်းဖိုင်ကို လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒေါင်းပါ     မဿဲ ၁-၂၊ လု ၁-၂
54 The First Easter
ဇာတ်လမ်းဖိုင်ကို လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒေါင်းပါ     Matthew 26-28
60 ကောင်းကင်၊ ဘုရား၏လှပသောအိမ်
ဇာတ်လမ်းဖိုင်ကို လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ရောင်စုံစာအုပ်ဖိုင် ကို ွက်အတိုကောက လုပ်ပါ ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒေါင်းပါ     ယောဟန် ၁၄; ၂ ကောရိန္သု ၅; ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၄၊ ၂၁၊ ၂၂
ဇာတ်လမ်း
ဇာတ်လမ်း
ဇာတ်လမ်း
ဇာတ်လမ်း
ဇာတ်လမ်း
ဇာတ်လမ်း
ဇာတ်လမ်း