Böök ruac kuɔth kɛ kuic gaan

Caalku tin nhɔk i ni kɛ kä böök ruac kuɔth. Ɛ tedimɛ tɛ bääŋ.

mat böök ruac kuɔth kɛ kuic gaan

Guäth in takɔ thin

Winnipik: ɛ dhɔör mi tekɛ nɛy ti bath dɔɔri ti kuur bä rɔw të jin dhiëc min tëë dar kanadä.

Gɔöri jɛ kɔ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Ruacni kɔ

Ɛŋu ci kɔ lät wiëc dumɔ kɛnɛ thuɔkdu.

Newsletter Sign Up

Receive