Bibliya para sa mga Bata

Ang Inyong Mga paboritong kuwento mula sa Bibliya. Walang Bayad.

Maga Ibang Wika

Ang Aming Layunin

Mateo 19:14 Datapuwa’t sinabi ni Jesus, 'Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, huwag ninyong pagpawalan silang magsilapit sa akin: sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit.'

Ang Bibliya para sa mga Bata ay natayo upang ipahayag si Jesu-Cristo sa mga bata sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga inilarawang mga kuwento mula sa Bibliya at mga kaugnay na materyales nito sa ibat-ibang porma at media,na napapaloob ang World Wide Web, Cell Phone/PDA, mga may kulay na pulyeto at mga kinukulayang aklat, sa bawat wikang maaring salitain ng isang bata.

Ang Mga Kuwentong ito mula sa Bibliya ay ipinamamahagi sa 1.8 bilyong mga bata sa daigdig nang walang bayad at kung saan pinahihintulutan.

Newsletter Sign Up (Ingles)