Bibliya para sa mga Bata

Ang Inyong Mga paboritong kuwento mula sa Bibliya. Walang Bayad.

Ang Lumang Tipan

I-donwload ang File ng Kuwento
I-download ang file ng Kinukulayang Aklat
I-download ang file ng Kinukulayang Aklat
Download Audio File
I-download ang PDA file
I-download ang File ng Pulyeto
I-download ang File ng Pulyeto
Watch on Youtube
Read the Bible
1 Nang Ginawa Ng Panginoong Dios Ang Lahat
2 Ang Pasimula Ng Kalungkotan Ng Tao
3 Si Noe At Ang Malaking Baha
4 Ang Pangako ng Diyos Kay Abraham
5 Sinubok ng Diyos ang Pag-ibig ni Abraham
6 Si Jacobo Na Mandaraya
7 Naging Alipin ang Paboritong Anak
8 Pinarangalan ng Diyos ang Alipin na si Jose
9 Ang Prinsipe Mula sa Ilog
10 Ang Prinsipe Na Naging Pastol
11 Paalam Paraon!
13 Josue Ang Tagapamahala
14 Si Samson, Malakas na Lalake ng Panginoon
15 Ang Maliit na Kawalan ni Gideon
16 Ruth: Isang Kuento ng Pagibig
17 Si Samuel, ang batang lingkod ng Diyos
18 Ang Makisig at Hangal na Hari
19 Ang Batang Pastol na si David
20 Si Haring David (Unang Bahagi)
21 Si Haring David (Pangalawang Bahagi)
22 Ang Marunong na Hari na si Solomon
23 Mga Mabuting Hari, Mga Masasamang Har
25 Si Eliseo, Lalaking Mahimala
26 Si Jonas at ang Malaking Isda
27 Nakikita ni Isaias ang Hinaharap
28 Jeremiah, ang Taong Puno ng Luha
29 Si Esekiel: Lalaking Puno ng Pangitain
30 Ang Magandang Reyna Na Si Esther
31 Si Daniel na Bihag
32 Si Daniel at ang Mahiwagang Panaginip
33 Ang mga Lalaking Hindi Yumukod
34 Si Daniel sa Kulungan ng mga Leon
35 Ang Dakilang Pader ni Nehemias

Ang Bagong Tipan

I-donwload ang File ng Kuwento
I-download ang file ng Kinukulayang Aklat
I-download ang file ng Kinukulayang Aklat
Download Audio File
I-download ang PDA file
I-download ang File ng Pulyeto
I-download ang File ng Pulyeto
Watch on Youtube
Read the Bible
36 Ang Kapanganakan ni Hesus
37 Ang Taong Isinugo Mula sa Diyos
38 Ang Pagtukso Kay Hesus
39 Si Hesus ay Pumili ng Labing Dalawang Apostoles
40 Mga Himala ni Hesus
41 Ang Pagbisita kay Jesus ng Isang Lider sa Templo
42 Si Hesus, ang Dakilang Guro
43 Ang Magsasaka at ang Binhi
44 Ang Mayaman at ang Dukha
45 Ang Nawala at Natagpuang Anak
46 Ang Mabuting Samaritano
47 Ang Babae Sa Tabi Ng Balon
48 Hinimpil ni Hesus Ang Bagyo sa Kadagatdagatan
49 Ang Batang Babaeng Nabuhay Muli
50 Pinagaling ni Hesus ang Bulag
51 Pinapakain ni Hesus ang 5000 (limang libong) Taohan
52 Si Hesus at Si Lasarus
53 Si Hesus at Si Zaqueo
55 Ang Pasimula ng Simbahan
56 Ang Simbahan Ay Humaharap Ng Gulo
57 Si Pedro at Ang Kapangyarihan ng Panalangin
58 Ang Umuusig ay Naging Mangangaral
59 Ang Katakatakang Paglalakbay Ni Pablo
60 Ang Langit, ang magandang tahanan ng Diyos
Ang Kuwento
Ang Kuwento
Ang Kuwento
Ang Kuwento
Ang Kuwento
Ang Kuwento
Ang Kuwento
Ang Kuwento
Ang Kuwento