Bibeli fun awon omode

Awon Itan ti o feran lati inu Bibeli. Li ofe.

E dawo si Bibeli fun awon omode

E jowo eda’wo nipa lilo PayPal: