IBhayabheli laBantwana

Izindaba zeBhayibheli eziyimfivilithi yakho. Mahhala

Inhloso yethu

MaMathewu 19:14 uJesu wathi, 'Vumelani abantwana, ningabenqabeli ukuza kimi, ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo.'

Bible For Children exists to make Jesus Christ known to children thrIBhayibheli laBantwana likhona ukuze Abantwana bazi ngoJesu Kristu lokhu kwenzeka ngokunikezela ngezindaba zeBhayibheli kanye nokuningi okunjalo ngezindlela ezihlukile, kulezi kukhona ne: i-intanethi, omakhala ekhukhwini, izindaba zeBhayibheli kanye nezincwadi ezidinga ukufakwa imibala, ngazozonke izilimu ingane engazikhuluma.

Lezindaba zeBhayibheli zinikezelwa abantwana abangu- 1.8 billion emhlabeni jikelele mahhala lakuvuma khona.

Sayinela i-NewsLetter

Receive