انجیل زاگان ء پہ۔

ابلکل مفت۔ نجیل ہچ تہی پسندیدہ ء کہانی۔

زاړه عہد نامه

د ټوټه دوتنه ډاونلوډ کړئ د رنګ کتاب کتاب فایل د رنګ کتاب کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې کښته کول د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ Read the Bible
1 وختہ کہ خدا ہر چیز ء جوڑ کڑت
د ټوټه دوتنه ډاونلوډ کړئ د رنګ کتاب کتاب فایل د رنګ کتاب کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې کښته کول د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ جینیسز 1-2
2  انسان ء غم آنی شروع
د ټوټه دوتنه ډاونلوډ کړئ د رنګ کتاب کتاب فایل د رنګ کتاب کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې کښته کول د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ جینسز 3-6
3  نوح او مزنیں سیلاب
د ټوټه دوتنه ډاونلوډ کړئ د رنګ کتاب کتاب فایل د رنګ کتاب کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې کښته کول د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ جینسز 6-10

نوي عهد

د ټوټه دوتنه ډاونلوډ کړئ د رنګ کتاب کتاب فایل د رنګ کتاب کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې کښته کول د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ Read the Bible
36 یسوع ء پیداءش
د ټوټه دوتنه ډاونلوډ کړئ د رنګ کتاب کتاب فایل د رنګ کتاب کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې کښته کول د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ میتئوں 1-2، لئوک 1-2
54 اولی ایسٹر
د ټوټه دوتنه ډاونلوډ کړئ د رنګ کتاب کتاب فایل د رنګ کتاب کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې کښته کول د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ میتئوں 26-28، لئیوک 22-24، جاھن 13-21
60 جنت، خدا ء زیبائیں گس
د ټوټه دوتنه ډاونلوډ کړئ د رنګ کتاب کتاب فایل د رنګ کتاب کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې کښته کول د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ د ټکټ دوتنه ډاونلوډ کړئ جاھن 14؛ 2 کورنتئنس 5؛ ریویلیشن (وحی) 4،21،22
کیسه
کیسه
کیسه
کیسه
کیسه
کیسه
کیسه
کیسه