د ماشومانو لپاره کتاب مقدس

ستاسو د خوښې وړ کيسوله کتاب مقدس. وریا په بشپړه توګه .

د ماشومانو لپاره د بائبل سره تماس ونیسئ

زموږ ځای

وینپیپگ: د 750000 خلکو ښار د کاناډا په مرکز کې موقعيت لري

موږ ته ولیکئ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

موږ ته ای میل

مهرباني وکړئ مونږ ته د خپل هیواد او د ژبې

Newsletter Sign Up