د ماشومانو لپاره کتاب مقدس

ستاسو د خوښې وړ کيسوله کتاب مقدس. وریا په بشپړه توګه .

زموږ موخه

متی ۱۹: ۱۴ په عیسی ووی هغوئ ته ووئيل چه "ماشُومان راپريږدئ چه ما ته راشى اَؤ مه ئے منع کوئ ځکه چه دَ آسمان بادشاهى هم دَ داسے خلقو ده."

د ماشومانو لپاره بائبل موجود دي چې عیسی مسیح د ماشومانو په نوم پیژندل شوي بائبل کیسې او اړونده مواد په مختلفو بڼو او رسنیو ویشلي، په شمول د نړیوالې وېب ویب، ګرځنده تلیفون / PDA \، چاپ رنگ رنګونه او د رنګونو کتابونه، په هر ژبه ماشوم کولی شي خبرې وکړي.

دا بائبل کلامونه باید په ټوله نړۍ کې د 1.8 ملیاردو ماشومانو لپاره په هر ځای کې چې ممکن وي ممکن ویشل شي.

خبرپاڼه ګډون کول