د ماشومانو لپاره کتاب مقدس

ستاسو د خوښې وړ کيسوله کتاب مقدس. وریا په بشپړه توګه .

د ماشومانو لپاره بائبل سره مرسته