د ماشومانو لپاره کتاب مقدس

ستاسو د خوښې وړ کيسوله کتاب مقدس. وریا په بشپړه توګه .

کتاب مقدس کیسیی

کیسې اړتیا لري PDF Reader

زاړه عہد نامه

دانلود قصه فایل دانلود د رنګ کتاب فایل دانلود د رنګ کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې ډاونلوډ کړئ د کتابچه دوتنه دانلود د کتابچه دوتنه دانلود Read the Bible
1 کله چى خداي هر شي کړو
دانلود قصه فایل دانلود د رنګ کتاب فایل دانلود د رنګ کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې ډاونلوډ کړئ   د کتابچه دوتنه دانلود پیدایش 1-2
2 انسان د غمونو شروعات
دانلود قصه فایل دانلود د رنګ کتاب فایل دانلود د رنګ کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې ډاونلوډ کړئ   د کتابچه دوتنه دانلود پيدايش 3-6
3 د نوح او د ستر سېلاب
دانلود قصه فایل دانلود د رنګ کتاب فایل دانلود د رنګ کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې ډاونلوډ کړئ   د کتابچه دوتنه دانلود پیدایش 6-10

نوې عہد نامہ

دانلود قصه فایل دانلود د رنګ کتاب فایل دانلود د رنګ کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې ډاونلوډ کړئ د کتابچه دوتنه دانلود د کتابچه دوتنه دانلود Read the Bible
36 د یسوع د تولد
دانلود قصه فایل دانلود د رنګ کتاب فایل دانلود د رنګ کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې ډاونلوډ کړئ   د کتابچه دوتنه دانلود متی 1-2؛ لوقا 1-2
54 لومړی عید صعود
دانلود قصه فایل دانلود د رنګ کتاب فایل دانلود د رنګ کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې ډاونلوډ کړئ   د کتابچه دوتنه دانلود متی 26-27؛ لوقا 22-24؛ یوحنا 13-21
60 دآسمان، د خدای ښکلی کور
دانلود قصه فایل دانلود د رنګ کتاب فایل دانلود د رنګ کتاب فایل Download Audio File د تلیفون دوتنې ډاونلوډ کړئ   د کتابچه دوتنه دانلود یوحنا 14؛ 2کرنتیانو 5؛ مکاشفہ 4، 22،21
قصه
قصه
قصه
قصه
قصه
قصه
قصه
قصه