نورې ژبى

د ماشومانو د پاره مقدس کتاب

مقدس کتاب کښې ستاسو د خواښې قيصئ . بلکل مفتې.