د ماشومانو د پاره مقدس کتاب

مقدس کتاب کښې ستاسو د خواښې قيصئ . بلکل مفتې.

زاړه لوظ نامه

قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File د موبائل د پاره کتابونه ډاونلوډ کړئ د رسالې ډاونلوډ کولو د پاره د رسالې ډاونلوډ کولو د پاره Read the Bible
1  کله چې خدائ پاک هر څيز پيدا کړو
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File       پيدايښت1-2
2 د انسان د غمونو شروع کيدل
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File       پيدايښت 3-6
3 نوح او لوئ طوفان
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File       پيدايښت 6-10
4 د خدائ پاک ابراهيم سره وعده
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           پيدايښت ١١-٢١
5 خدائ پاک د ابراهيم مينه آزمائى (د ابراهيم امتحان اخلى)
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           پېدايښت ٢٢-٢٤
6 دوکا باز يعقوب
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           پېديښت ٢٥-٣٣
7 د خوښې زوئ نه غلام جوړيږى
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           پېدايښت ٣٧ پيدايښت ٣٩
8 خدائ پاک يوسف غلام له عزت ورکوى
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           پېدايښت ٣٩ - ٤٥
9 د سمندر نه راويستلے شوے شهزاده
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           هجرت ٢
10 شهزاده شپون شو
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           هجرت 2-5
11 د خدائ په آمان فرعون!
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           هجرت ٤ - ١٥
12 څلويښت کاله
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           هجرت ١٤ - ١٥
13 يشوع ذمه وارى اخلى
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           يشوع ١- ٦
14 سمسون د خدائ پاک طاقتور بنده
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           قاضيان ١٣ - ١٦
15 د جدون وړوکے فوج
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           قاضيان ٦ - ٨

نوې لوظ نامه

قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File د موبائل د پاره کتابونه ډاونلوډ کړئ د رسالې ډاونلوډ کولو د پاره د رسالې ډاونلوډ کولو د پاره Read the Bible
36 د عيسى پيدايښت
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File       متى٢:١، لوقا٢:١
37 د خدائ پاک رالېږلے شوے سړے
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           مرقوس ٦، لوقآ ١، ٣
38 د عيسى مسيح د پاره د آزميښت وخت
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           متى ٤ ، لوقا ٤
39 عيسى مسيح دولس شاګردان غوره کوى
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           متى ٤-٧ مرقوس ١ لوقا ٦
40 د عيسى مسيح معجزې
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           متى ٨ – ٩، مرقوس ١- ٢، مرقس ٤، لوقا ٤، لوقا ٨، يوحنا ٢-
41 د خدائ د کور سردار عيسى مسيح له د ملاوېدو د پاه راځى
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           يوحنا ٢ – ٣، شمېر ٢١
42 عيسى مسيح لوئ استاذ دے
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           متى ٥ – ٨، لوقا ٦
43 زمېندار او تُخم
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           متى ١٣
44 مالداره سړے، غريب سړے
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           لوقا ١٦
45 ورک شوے زوئ
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           لوقا ١٥
46 نېک سامرى
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           لوقا ١٠
47 د کوهى په غاړه ښځه
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           يوحنا ٤
48 د حضرت عيسى په درياب کښې طوفان آرامول
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ           متى ٨، متى ١٤، مرقوس ٤، لوقا ٨
54 ړومبے ايسټر
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File       متى26-28، لوقا22-24، يوحنا13-21
60 جنت د خدائ ښکلے کور
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File       يوحنا2،14 کورنتيان5، مکاشفه22،21،4
قيصئ
قيصئ
قيصئ
قيصئ
قيصئ
قيصئ
قيصئ
قيصئ