Baibele ya bana

Dipolelo tsa baibele tse o di ratang . Ga e rekisiwe

Kgolagano e kgologolo

Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA Ntsha faele ya tiro Ntsha faele ya tiro Read the Bible
1 Ga Modimo a ne a dira sengwe le sengwe
Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA   Ntsha faele ya tiro Genesi 1-2
2 Go sa utlwing ga batho
Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA   Ntsha faele ya tiro Genesi 3-6
3 Noa le Morwalela wa metsi
Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA   Ntsha faele ya tiro Genesi 6-10

Kgolagano e ntshwa

Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA Ntsha faele ya tiro Ntsha faele ya tiro Read the Bible
36 Go tsalwa ga Jesu
Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA   Ntsha faele ya tiro Matheo 1-2, Luka 1-2
54 Pasika ya ntlha
Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA   Ntsha faele ya tiro Matheo 26-28, Luka 22-24, Johane 13-21
60 Legodimo, legae la Modimo le lentle
Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA   Ntsha faele ya tiro Johane 14; 2 Bakorinthe 5; TSHENOLO 4, 21, 22