Baibele ya bana

Dipolelo tsa baibele tse o di ratang . Ga e rekisiwe

Kgolagano e kgologolo

Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA Ntsha faele ya tiro Ntsha faele ya tiro Watch on Youtube Read the Bible
1 Ga Modimo a ne a dira sengwe le sengwe
Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA   Ntsha faele ya tiro
YouTube Video
Genesi 1-2
2 Go sa utlwing ga batho
Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA   Ntsha faele ya tiro
YouTube Video
Genesi 3-6
3 Noa le Morwalela wa metsi
Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA   Ntsha faele ya tiro
YouTube Video
Genesi 6-10

Kgolagano e ntshwa

Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA Ntsha faele ya tiro Ntsha faele ya tiro Watch on Youtube Read the Bible
36 Go tsalwa ga Jesu
Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA   Ntsha faele ya tiro
YouTube Video
Matheo 1-2, Luka 1-2
54 Pasika ya ntlha
Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA   Ntsha faele ya tiro
YouTube Video
Matheo 26-28, Luka 22-24, Johane 13-21
60 Legodimo, legae la Modimo le lentle
Ntsha faele ya polelo Ntsha buka ya go kalara Ntsha buka ya go kalara Download Audio File Ntsha faele ya PDA   Ntsha faele ya tiro
YouTube Video
Johane 14; 2 Bakorinthe 5; TSHENOLO 4, 21, 22
Polelo
Polelo
Polelo
Polelo
Polelo
Polelo
Polelo
Polelo
Polelo