పిల్లలు కోసం బైబిల్

బైబిల్ నుండి మీ ఇష్టమైన కథలు. ఖచ్చితంగా ఉచిత.

ఓల్డ్ టెస్టామెంట్

డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ
కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్
కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్
Download Audio File
పవర్ పాయింట్
మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్
మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్
Read the Bible
1 దేవుడు సమస్తమును సృజించినప్పుడు
2 మనుష్యునికి విచారము ప్రారంభమగుట
3 నోవహు మరియు మహా జలప్రళయం
4 అబ్రాహాముకు దేవుని వాగ్దానం
5 దేవుడు అబ్రాహాము ప్రేమను పరీక్షించుట
6 మోసగాడైన యాకోబు
7 ఇష్టమైన కుమారుడు బానిసగా మారుట
8 బానిసగా ఉన్న యోసేపును దేవుడు ఆశీర్వదించుట
9 నదినుండి వచ్చిన రాకుమారుడు
10 యువరాజు గొఱ్ఱెల కాపరిగా మారుట
11 అప్పుడు వారు ఫరో యొద్దనుండి తిరిగివెళ్ళారు
13 యెహోషువ నాయకత్వ బాధ్యతలను స్వీకరించుట
14 సమ్సోను, పరాక్రమము గల దేవుని బలాఢ్యుడు
15 గిద్యోను యొక్క చిన్న సైన్యము
16 రూతు: ఒక ప్రేమ కథ
17 సమూయేలు, చిన్నవాడైన దేవుని సేవకుడు
18 సౌందర్యము కలిగి వివేకములేని రాజు
19 దావీదు గొఱ్ఱెల కాపరి
20 రాజైన దావీదు (మొదటి భాగము)
21 రాజైన దావీదు (రెండవ భాగము)
22 జ్ఞానియైన సొలొమోను రాజు
23 మంచి రాజులు, చెడ్డ రాజులు
24 అగ్నివంటి మనుష్యుడు
25 ఎలీషా, అద్భుతములను జరిగించిన దేవుని సేవకుడు
26 యోనా మరియు తిమింగలము
27 యెషయా భవిష్యత్తును చూచుట
28 యిర్మీయా, విలపించే ప్రవక్త
29 యెహెజ్కేలు: దర్శనముల ప్రవక్త
30 అందాల రాణి ఎస్తేరు
31 చెరలోనున్న దానియేలు
32 దానియేలు మరియు కల మర్మము
33 అన్యదేవతలకు నమస్కరించని ముగ్గురు యువకులు
34 దానియేలు మరియు సింహముల గుహ
35 నెహెమ్యా కట్టిన గొప్ప గోడ

కొత్త నిబంధన

డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ
కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్
కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్
Download Audio File
పవర్ పాయింట్
మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్
మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్
Read the Bible
37 దేవునిచేత పంపబడిన ఒక మనుష్యుడు
38 యేసుకు భయంకరమైన శోధనకాలం
39 యేసు పన్నెండుమంది శిష్యులను ఎన్నుకొనుట
41 దేవాలయపు అధికారి యేసును దర్శించుట
42 గొప్ప బోధకుడైన యేసు
43 విత్తువాడు మరియు విత్తనములు
44 ధనవంతుడు మరియు దరిద్రుడు
45 తప్పిపోయిన కుమారుడు
46 మంచి సమరయుడు
47 బావి వద్ద నున్న స్త్రీ
48 సముద్రములో రేగిన తుఫానును యేసు నిమ్మళపరచుట
49 చనిపోయి మరలా బ్రతికిన బాలిక
50 యేసు గ్రుడ్డివానిని స్వస్థపరచుట
51 యేసు అయిదువేల మందికి భోజనము పెట్టుట
52 యేసు మరియు లాజరు
53 యేసు మరియు జక్కయ్య
57 పేతురు యొక్క ప్రార్ధనా శక్తి
58 క్రైస్తవులను హింసించడం నుండి క్రీస్తును బోధించేవరకు
59 పౌలు అద్భుతమైన ప్రయాణములు
కథ

కథ

కథ

కథ

కథ

కథ

కథ

కథ