పిల్లలు కోసం బైబిల్

బైబిల్ నుండి మీ ఇష్టమైన కథలు. ఖచ్చితంగా ఉచిత.

ఓల్డ్ టెస్టామెంట్

డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ Read the Bible
1 దేవుడు సమస్తమును సృజించినప్పుడు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ ఆదికాండము 1-2 అధ్యాయములు
2 మనుష్యునికి విచారము ప్రారంభమగుట
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ ఆదికాండము 3-6 అధ్యాయములు
3 నోవహు మరియు మహా జలప్రళయం
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ ఆదికాండము 6-10 అధ్యాయములు
4 అబ్రాహాముకు దేవుని వాగ్దానం
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     ఆదికాండము 11-21
5 దేవుడు అబ్రాహాము ప్రేమను పరీక్షించుట
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     ఆదికాండము 22-24
6 మోసగాడైన యాకోబు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     ఆదికాండము 25-33
7 ఇష్టమైన కుమారుడు బానిసగా మారుట
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     ఆదికాండము 37, ఆదికాండము 39 అధ్యాయములు
8 బానిసగా ఉన్న యోసేపును దేవుడు ఆశీర్వదించుట
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     ఆదికాండము 39-45 అధ్యాయములు
9 నదినుండి వచ్చిన రాకుమారుడు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     నిర్గమకాండము 2వ అధ్యాయము
10 యువరాజు గొఱ్ఱెల కాపరిగా మారుట
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     అప్పుడు వారు ఫరో యొద్దనుండి తిరిగివెళ్ళారు
11 అప్పుడు వారు ఫరో యొద్దనుండి తిరిగివెళ్ళారు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     నిర్గమకాండము 4-15 అధ్యాయములు
12 నలువది సంవత్సరములు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     నిర్గమకాండము 15 అధ్యాయము నుండి సంఖ్యాకాండము 14 అధ్యాయము వ�
13 యెహోషువ నాయకత్వ బాధ్యతలను స్వీకరించుట
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     యెహోషువ 1-6 అధ్యాయములు
14 సమ్సోను, పరాక్రమము గల దేవుని బలాఢ్యుడు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     న్యాయాధిపతులు 13-16 అధ్యాయములు
15 గిద్యోను యొక్క చిన్న సైన్యము
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     న్యాయాధిపతులు 6-8 అధ్యాయములు
16 రూతు: ఒక ప్రేమ కథ
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     రూతు
17 సమూయేలు, చిన్నవాడైన దేవుని సేవకుడు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     1 సమూయేలు 1-7 అధ్యాయములు
18 సౌందర్యము కలిగి వివేకములేని రాజు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     1 సమూయేలు 8-16 అధ్యాయములు
19 దావీదు గొఱ్ఱెల కాపరి
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     1 సమూయేలు 16-20 అధ్యాయములు
20 రాజైన దావీదు (మొదటి భాగము)
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     1 సమూయేలు 24-31, 2 సమూయేలు 1-2 అధ్యాయాలు
21 రాజైన దావీదు (రెండవ భాగము)
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     2 సమూయేలు 1-12 అధ్యాయములు
22 జ్ఞానియైన సొలొమోను రాజు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     1 రాజులు 1-12 అధ్యాయములు
23 మంచి రాజులు, చెడ్డ రాజులు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     2 దినవృత్తాంతములు 33-36 అధ్యాయములు
24 అగ్నివంటి మనుష్యుడు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     1 రాజులు 17-19, 2 రాజులు 2వ అధ్యాయము
25 ఎలీషా, అద్భుతములను జరిగించిన దేవుని సేవకుడు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     2 రాజులు 2-13 అధ్యాయములు
26 యోనా మరియు తిమింగలము
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     యోనా
27 యెషయా భవిష్యత్తును చూచుట
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     యెషయా 1,6,7,9,53 అధ్యాయములు
28 యిర్మీయా, విలపించే ప్రవక్త
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     యిర్మీయా
29 యెహెజ్కేలు: దర్శనముల ప్రవక్త
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     యెహెజ్కేలు
30 అందాల రాణి ఎస్తేరు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     ఎస్తేరు
31 చెరలోనున్న దానియేలు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     దానియేలు 1-2 అధ్యాయములు
32 దానియేలు మరియు కల మర్మము
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     దానియేలు 2వ అధ్యాయము
33 అన్యదేవతలకు నమస్కరించని ముగ్గురు యువకులు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     దానియేలు 3వ అధ్యాయము
34 దానియేలు మరియు సింహముల గుహ
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     దానియేలు 6వ అధ్యాయము
35 నెహెమ్యా కట్టిన గొప్ప గోడ
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     నెహెమ్యా

కొత్త నిబంధన

డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ Read the Bible
36 యేసు జననం
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ మత్తయి సువార్త 1-2, లూకా సువార్త 1-2 అధ్యాయములు
37 దేవునిచేత పంపబడిన ఒక మనుష్యుడు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     మార్కు 6, లూకా 1, 3
38 యేసుకు భయంకరమైన శోధనకాలం
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     మత్తయి 4-7, మార్కు 1, లూకా 6
39 యేసు పన్నెండుమంది శిష్యులను ఎన్నుకొనుట
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     మత్తయి 4-7, మార్కు 1, లూకా 6
40 యేసు చేసిన అద్భుతాలు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     మత్తయి 8-9, మార్కు 1-2, మార్కు 4, లూకా 4, లూకా 8, యోహాను 2 అధ్యాయముల
41 దేవాలయపు అధికారి యేసును దర్శించుట
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     యోహాను 2-3, సంఖ్యాకాండము 21 అధ్యాయములు
42 గొప్ప బోధకుడైన యేసు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     మత్తయి 5-7, లూకా 6 అధ్యాయములు
43 విత్తువాడు మరియు విత్తనములు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     మత్తయి 13వ అధ్యాయము
44 ధనవంతుడు మరియు దరిద్రుడు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     లూకా 16వ అధ్యాయము
45 తప్పిపోయిన కుమారుడు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     లూకా 18వ అధ్యాయము
46 మంచి సమరయుడు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     లూకా 10వ అధ్యాయము
47 బావి వద్ద నున్న స్త్రీ
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     యోహాను 4వ అధ్యాయము
48 సముద్రములో రేగిన తుఫానును యేసు నిమ్మళపరచుట
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     మత్తయి 8, మత్తయి 14, మార్కు 4, లూకా 8 అధ్యాయములు
49 చనిపోయి మరలా బ్రతికిన బాలిక
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     మార్కు 5, లూకా 8 అధ్యాయములు
50 యేసు గ్రుడ్డివానిని స్వస్థపరచుట
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     మార్కు 10, లూకా 18, యోహాను 9 అధ్యాయములు
51 యేసు అయిదువేల మందికి భోజనము పెట్టుట
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     యోహాను 6వ అధ్యాయము
52 యేసు మరియు లాజరు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     యోహాను 11వ అధ్యాయము
53 యేసు మరియు జక్కయ్య
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     లూకా 19వ అధ్యాయము
54 తొలి పునరుత్థాన దినము
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ మత్తయి సువార్త 26-28, లూకా సువార్త 22-24, యోహాను సువార్త 13-21 అధ్య
55 సంఘ ప్రారంభము
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     అపొస్తలుల కార్యములు 1-4 అధ్యాయములు
56 సంఘమునకు ఇబ్బంది
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     అపొస్తలుల కార్యములు 5-7 అధ్యాయములు
57 పేతురు యొక్క ప్రార్ధనా శక్తి
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     అపొస్తలుల కార్యములు 9-12 అధ్యాయములు
58 క్రైస్తవులను హింసించడం నుండి క్రీస్తును బోధించేవరకు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     అపొస్తలుల కార్యములు 8-9 అధ్యాయములు
59 పౌలు అద్భుతమైన ప్రయాణములు
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్     అపొస్తలుల కార్యములు 16, 27, 28 అధ్యాయములు
60 పరలోకము, దేవుని అందమైన గృహము
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ స్టోరీ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కలరింగ్ బుక్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ పవర్ పాయింట్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ మార్గము ఫైల్ డౌన్లోడ్ యోహాను 14, 2 కొరింథీ 5, ప్రకటన గ్రంథము 4, 21, 22 అధ్యాయములు