Geeshsha maxaafaa qeeri naatussi

Geeshshaa maxaafaape intee keehipe Doossiyoo Taarikeeta. Marcco Qaanxissenna.

Ga”lla maachcha

Taarikiyaa Nee computeeriyako wota Meraara dya maxxaafata wotta Meraara dya maxxaafata wotta Silkya buqqurata wotta Qaantta xuufiyaa wotta Qaantta xuufiyaa wotta Read the Bible
1 Godaay Ubbaba medhdho gala
Taarikiyaa Nee computeeriyako wota Meraara dya maxxaafata wotta Meraara dya maxxaafata wotta Silkya buqqurata wotta     Doomettaba isswape doomiddi naa”a gakanaashshin
2 Asaa Kayyuwaa Doometaa
Taarikiyaa Nee computeeriyako wota Meraara dya maxxaafata wotta Meraara dya maxxaafata wotta Silkya buqqurata wotta     Dommettaba hezzape doommidi ussupunna gakanashin
3 Nohanne Baashsha haata
Taarikiyaa Nee computeeriyako wota Meraara dya maxxaafata wotta Meraara dya maxxaafata wotta Silkya buqqurata wotta     Doomettaba ussupunape doommidi tamma gakkanawu

Orataa maachcha

Taarikiyaa Nee computeeriyako wota Meraara dya maxxaafata wotta Meraara dya maxxaafata wotta Silkya buqqurata wotta Qaantta xuufiyaa wotta Qaantta xuufiyaa wotta Read the Bible
36 Yeesussa Yeleeta
Taarikiyaa Nee computeeriyako wota Meraara dya maxxaafata wotta Meraara dya maxxaafata wotta Silkya buqqurata wotta     Matiyoosa wongilla issuwane naa”a, Luqaasa Wongilaa Issuwanne naa”a
40 Yesusa malaala ossotta
Taarikiyaa Nee computeeriyako wota Meraara dya maxxaafata wotta Meraara dya maxxaafata wotta Silkya buqqurata wotta     Maatiyoosa 8-9, Marqqoosa 1-2, 4; Luqaasa 4, 8, Yohannisa 2
54 Koyiroo Goodaa denduwaa ufayisaa
Taarikiyaa Nee computeeriyako wota Meraara dya maxxaafata wotta Meraara dya maxxaafata wotta Silkya buqqurata wotta     Maatiyoosa 26-28, Luqaasa 22-24, Yohaannisa 13-21
60 Ganattiya, Xosa lo”iya ketaa
Taarikiyaa Nee computeeriyako wota Meraara dya maxxaafata wotta Meraara dya maxxaafata wotta Silkya buqqurata wotta     Yohaannisa 14; 2 Qoronttoosa 5; Ajjuutaa 4, 21, 22
Taarikiyaa
Taarikiyaa
Taarikiyaa
Taarikiyaa
Taarikiyaa
Taarikiyaa
Taarikiyaa