બાળકોનું બાઈબલ

બાળકોનું બાઈબલ સંપૂર્ણ મુક્ત.


Warning: Undefined variable $nav_menu in /home/dndqwb25/public_html/include/mobile_nav.php on line 22

જૂનો કરાર

વાર્તાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો
ચિત્ર પુસ્તિકાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો
ચિત્ર પુસ્તિકાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો
Download Audio File
પી.ડી.એ. ફાઈલ ડાઉનલોડ
ચપાનીયાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા
ચપાનીયાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા
Read the Bible
1 જ્યારે ઈશ્વરે સઘળુ બનાવ્યું
2 માણસની નિરાશાની શરૂઆત
3 નૂહ અને જળપ્રલયષ્
4 ઈબ્રાહીમને દેવનું વચન
5 ઈબ્રાહિમના પ્રેમની કસોટી
6 યાકૂબ, છેતરનાર
7 પ્રિય પુત્ર ગુલામ બને છે
8 ઈશ્વર ગુલામ યુસફને માન આપે છે
9 નદીમાં આવેલા રાજકુમાર
10 રાજકુમાર ભરવાડ બને છે
11 આવજો ફારૂન રાજા
13 યહોશુઆ નવી જવાબદારી લે છે
14 સામશુન ઈશ્વરનો મજબૂત પુરુષ
15 ગિદયોનનું નાનું સૈન્ય
16 રુથઃ એક પ્રેમ કથા
17 શમુએલ, ઈશ્વરનો બાળ-સેવક
18 સુંદર પણ મૂર્ખ રાજા
19 દાઉદ ભરવાડ છોકરો
21 દાઉદ રાજા (ભાગ-૨)
22 જ્ઞાની રાજા સુલેમાન
23 સારા રાજાઓ, ખરાબ રાજાઓ
25 એલિશા, ચમત્કારોનો વ્યક્તિ
26 યુનાહ અને મોટી માછલી
27 યશાયા ભવિષ્ય જુએ છ
28 યર્મિયા, રડતો માણસ
29 હઝકિયેલ - દર્શનનો વ્યક્તિ
30 સુંદર એસ્તર રાણી
31 દાનિયેલ એક બંદી
32 દાનિયેલ અને રહસ્યમય સ્વપ્ન
33 નમ્ર નહી બનનાર વ્યક્તિ
34 દાનિયેલ અને સિંહોના બિલ
35 નહેમ્યાહની મોટી દિવાલ

નવો કરાર

વાર્તાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો
ચિત્ર પુસ્તિકાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો
ચિત્ર પુસ્તિકાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો
Download Audio File
પી.ડી.એ. ફાઈલ ડાઉનલોડ
ચપાનીયાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા
ચપાનીયાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા
Read the Bible
37 ઈશ્વર તરફથી મોકલાયેલ માણસ
38 ઈસુ માટે કપરો સમય
39 ઈસુએ બાર સહાયકો (શિષ્યોે) ને પસંદ કર્યા
41 મંદિરના આગેવાનો ઈસુની મુલાકાત કરે છે
42 ઈસુ એક મહાન શિક્ષક
43 ખેડૂત અને બી
44 શ્રીમંત માણસ, ગરીબ માણસ
45 ઉડાઉ દીકરો
46 ભલો સમરૂઙ્માી
47 કૂવા પાસે સ્ત્રી
48 ઈસુ તોફાની દરિયાને શાંત કરે છે
49 બે જીવનવાળી છોકરી
50 ઈસુ આંધળાને સાજો કરે છે
51 ઈસુ લોકોને જમાડે છે
52 ઈસુ અને લાજરસ
53 ઈસુ અને જાખી
56 મંડળીમાં સંકટ આવી પહોંચે છે
57 પિતર અને પ્રાર્થનાનું સામર્થ્શ
58 સતાવનારમાંથી સુવાર્તા પ્રગટ કરનાર
59 પાઉલની આશ્ચર્ય પમાડનારી મુસાફરી
૯. વાર્તા

૯. વાર્તા

૯. વાર્તા

૯. વાર્તા
૯. વાર્તા

૯. વાર્તા

૯. વાર્તા
૯. વાર્તા


Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

આ વેબ સાઈટ પર મુકવામાં આવેલું સઘળુ સાહિત્ય બિન-વ્યાપારી વપરાશ માટે અને તેનું નકલ હક 2003 - 2024 માટે બાળકોનું બાઈબલને આપેલ છે.