Tiŋanli bila po

Ni laabaali nin bua yaaba ki cie. Cain fanma.

Mabuoli toaba

Tiŋanli laabaali

I laabaali paki Adobe Reader